Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé mezi společností Partners Financial Services, a. s., se sídlem Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 27699781, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 12158 (dále jen „Provozovatel“), která provozuje internetové stránky prodej.E15.cz (dále jen „Web“) a každým, kdo obsah Webu jakkoli užívá (dále jen „Uživatel“).

Dodržování a souhlas s níže uvedenými podmínkami a pravidly je nezbytným předpokladem pro využití služeb nabízených na Webu. Každý Uživatel projevuje užíváním Webu s těmito podmínkami souhlas a zavazuje se je dodržovat. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit; pro užívání serveru jsou změněné podmínky účinné nejpozději od okamžiku jejich uveřejnění na serveru.

Užívání Webu se řídí právními předpisy České republiky, a to bez přihlížení k jakýmkoli právním normám, které by určovaly jiné rozhodné právo. Obsah Webu je chráněn autorským právem podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., v účinném znění). Chcete-li kterýkoli uveřejněný materiál převzít dle § 34 odst. 1 písm. c) autorského zákona, případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si předem souhlas Provozovatele. Bez předchozího souhlasu není přebírání obsahu dovoleno.

Předmět

Předmětem Webu je zprostředkování komunikace mezi Uživatelem a finančními institucemi (dále jen „Instituce“) formou předávání nezávazných poptávek a nabídek, a v některých případech se souhlasem Uživatele také jejich následná evidence na Webu. Institucí se přitom rozumí poskytovatel finančního produktu nebo finančně poradenská společnost, která na základě požadavků Uživatele zprostředkovává konkrétní finanční produkt u jeho poskytovatele.

Jakýkoliv Uživatel může v případě zájmu o finanční produkt (dále jen „Produkt“) nezávazně vyplnit kontaktní formulář (dále jen „Formulář“), který se nachází na Webu, případně být odkázán na internetové stránky Instituce. Odesláním Formuláře souhlasí Uživatel s tím, aby Provozovatel zprostředkoval komunikaci mezi Uživatelem a Institucí tím, že poskytne údaje vyplněné ve Formuláři Instituci za účelem vytvoření příležitosti uzavření smlouvy, jejímž předmětem jsou finanční produkty. Odesláním Formuláře dále Uživatel vyjadřuje výslovně souhlas s tím, aby Provozovatel zpřístupnil obsah Formuláře (včetně osobních údajů) Instituci. Odesláním Formuláře Uživatel vyjadřuje také svůj zájem, aby jej v souvislosti s možností uzavření smlouvy ohledně Produktů kontaktoval Provozovatel nebo Instituce i v budoucnu. Pokud služby poskytnuté prostřednictvím Webu obsahují informaci nebo nabídku na základě údajů zadaných Uživatelem, obsahuje též vždy informaci, kdo ji vytvořil. Nabídka je vždy modelová a nezávazná; představuje pouze příklad, jakým by se potřeba klienta měla řešit. U Produktů, které vyžadují setkání Uživatele s finančním poradcem, může dojít k zásadní úpravě parametrů nabízeného Produktu. Nabídka nepropaguje konkrétní Produkt od konkrétní Instituce; představuje pouze jednu z možností, jak řešit potřeby Uživatele.

Provozovatel zdůrazňuje, že neposkytuje Produkty nabízené na Webu. Není tak odpovědný za další komunikaci mezi Uživatelem a Institucí včetně případu, kdy dojde po zprostředkování komunikace k uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Institucí prostřednictvím Webu. Provozovatel také neodpovídá za úplnost, pravdivost a přesnost informací o Produktech ani o Instituci zveřejňovaných v jednotlivých nabídkách i v dalších částech Webu. Provozovatel neodpovídá také za škody vzniklé Uživatelům či v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Webu.

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“), uděluje Uživatel vždy před odesláním Formuláře Provozovateli Webu, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně údajů citlivých) týkajících se osoby Uživatele. Bez předchozího souhlasu se zpracováním kontaktních údajů, není možné Formulář odeslat.

Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem nabízení obchodu a služeb, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, pokud s takovým postupem subjekt údajů nevyslovil písemný nesouhlas a dále za účelem k souvisejícím statistickým, marketingovým a obchodním účelům, za účelem zajištění plnění zákonných povinností a k ochraně práv a oprávněných zájmů Instituce a Provozovatele, a to v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedeného účelu.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro nakládání s osobními údaji, a to zejména shromážděním, uložením na nosič informací, vyhledáváním, používáním, uchováváním, tříděním, kombinováním, vyhodnocováním, blokací a likvidací.

Udělený souhlas se týká všech osobních údajů (včetně údajů citlivých), které o sobě Uživatel prostřednictvím Formuláře sdělí a dále údajů, které jsou obsaženy v produktových smlouvách a souvisejících dokumentech, v materiálech, které jsou používány k poskytnutí služeb a ostatních osobních údajů poskytnutých Instituci za účelem plnění smlouvy.

Uživatel Webu souhlasí, aby osobní údaje kromě Partners byly zpřístupněny také finančním poradcům Partners, kteří zajišťují zprostředkovatelskou a poradenskou činnost, případně správu a kontrolu již uzavřených smluv Uživatele, jednotlivým Institucím, zaměstnancům Instituci a dalším osobám, které se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti Instituce nebo dalším obchodním partnerům Partners.

Uživatel souhlas poskytuje na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby deseti let od konce roku, ve kterém zanikla platnost a účinnost produktové nebo jiné smlouvy, či ve kterém byla realizována poslední platba na základě produktové smlouvy zprostředkované Institucí. Pokud nedojde k uzavření smlouvy dle předchozí věty či poukázání žádné platby na základě takové smlouvy, poskytuje Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu deseti let od konce roku, ve kterém byl souhlas udělen.

Uživatel je oprávněn požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že Provozovatel nebo Instituce provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele nebo Instituci o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Uživatel je také oprávněn se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.